Методична робота

    МЕТОДИЧНА РОБОТА ЦДЮТ

Аналіз методичної роботи Центру дитячої та юнацької творчості

         У 2017-2018 н.р. методична робота у закладі проводилася відповідно  до  річного плану  роботи  закладу, наказу «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2017/2018 н.р.». Організовано системну, аналітичну, організаційну, пошукову, інформаційну діяльність, а це сприяло підвищенню наукового, загально культурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції, розвитку  педагогічної  творчості.

             Основними завданнями  науково - методичної роботи ЦДЮТ є:

 - практична реалізація ідей Закону України «Про позашкільну освіту», «Положення про позашкільний заклад»;

- вивчення і використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду;

- вдосконалення рівня інформаційно-методичного супроводу навчально-виховного процесу, навчання педагогів шляхом проведення методичних заходів;

- науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

- вивчення можливостей кожного керівника гуртка, та формування творчого працездатного колективу, який  здатний впроваджувати  інноваційні форми та методи роботи на заняттях;                        

- розвиток традиційних і пошук нових високоефективних форм і методів науково-методичної роботи, оновлення її змісту на основі особистісно орієнтованої педагогіки навчання та виховання.

 

                       Організація методичної роботи ЦДЮТ.

Організаційними формами методичної роботи ЦДЮТ є:

·        Індивідуальні форми;

·        Самоосвіта;

·        Наставництво;

·        Консультація;

·        Постійно діючі методична рада, творчі групи;

·        Семінари;

·        Методичні оперативні наради;    

·        Семінари-практикуми;

·        Виставки.

 

                Основні напрями в методичній роботі ЦДЮТ:

 

- науково-методичне забезпечення освітньо-кваліфікаційних рівнів педагогічних працівників ЦДЮТ;

- залучення педагогів до участі в різних творчих проектах, до написання авторських програм, методичних розробок, створення блогів;

- пошук шляхів ефективної реалізації завдань позашкільної освіти, визначених відповідними нормативно-правовими документами;

- наукові дослідження у галузі освіти, впровадження ідей гуманізації, демократизації та особистісного підходу в практичну діяльність ЦДЮТ;

-  розвиток самоосвіти керівників гуртків з метою збагачення, поповнення знань, робота над методичною темою, узагальнення матеріалів, виступи на методичних об‘єднаннях, педагогічній та методичній радах;

- підтримка науково-дослідницької роботи керівників, інноваційних та інформаційних технологій, методично-практичного забезпечення розробок з методики роботи гуртків.

 

        Методична робота Центру дитячої та юнацької  творчості протягом 2017-2018 навчального року була спрямована  на підвищення кваліфікаційного рівня педагогів, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, вивчення та впровадження в педагогічну практику досягнень науки і професійної майстерності,  інноваційних педагогічних технологій,  передового педагогічного досвіду.                

      Інформаційно-методична робота закладу сприяє удосконаленню навчально-виховного процесу, програмно-методичному оновленню, запровадженню нових форм і методів діяльності для підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та розвитку їх творчого потенціалу, тому у методичному кабінеті  наявні  навчальні програми на всі напрямки роботи гуртків, які функціонують у закладі, методичні рекомендації для керівників гуртків . Складений у друкованому та електронному вигляді каталог навчальних програм для гуртків позашкільних навчальних закладів.

         Заняття гуртків проводилося згідно типових навчальних програм для позашкільних навчальних закладів та варіативних навчальних програм, затверджених методичною радою відділу освіти. Всі навчальні програми були виконані в повному обсязі і учні одержали додаткові знання та практичні вміння.

         Протягом навчального року систематично проводилася перевірка документації керівників гуртків, яка показала, що документація знаходиться у задовільному стані.

         В повному обсязі була виконана запланована інструктивно-методична робота. Протягом навчального року керівниками гуртків були проведені відкриті заняття, надавалися необхідні консультації та інша методична допомога закладами освіти району та іншими зацікавленими організаціями. Банк методичної допомоги поповнюється новими методичними матеріалами.

         Педагоги систематично займалися самоосвітою  та самовдосконаленням, знайомилися з новою  інформаційно-методичною літературою та фаховою літературою, відвідували районні та обласні семінари. Підвищенню кваліфікації педкадрів сприяло систематичне знайомство працівників з документами Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти, районного відділу освіти, обмін досвідом педагогів, виконання методичних розробок за темами самоосвітньої роботи. 

          В 2018-2019 н.р. колектив розпочав роботу над методичною проблемою «Формування життєвих компетентностей особистості гуртківців в умовах діяльності ПНЗ».

          В закладі розроблена оптимальна структура методичної роботи з чітким розподілом обов’язків, визначені форми і методи роботи. Форми методичної роботи (педагогічна рада, методична рада) в ЦДЮТ є результативними, доцільними та актуальними.

          Календарне та поурочне планування в наявності та відповідності до програми в усіх педагогів навчального закладу. Календарні плани розглянуті на засіданнях методичного об’єднання та затверджені. Адміністрації навчального закладу необхідно надати методичну допомогу педагогам-початківцям щодо більш чіткого визначення мети заняття при складанні поурочних планів.

          Методична робота закладу здійснюється  через надання постійних методичних консультацій,  практичних рекомендацій. З цією метою були розроблені методичні рекомендації щодо організації гурткової роботи. Забезпечення школи фаховими періодичними виданнями для різних напрямків організації навчально-виховного процесу, навчально-методичною літературою відбувається переважно через бюджетне фінансування. ЦДЮТ  передплачує фаховий журнал  «Позашкілля».

      Згідно з річним планом роботи Центру  дитячої та юнацької творчості на 2017/2018 н.р. проведені експертизи  поурочних планів роботи керівників гуртків, наповнюваності гуртків, виконання вимог щодо ведення ділової документації. результативність роботи щодо розвитку творчих здібностей вихованців (участь у конкурсах, фестивалях, конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт  Малої Академії Наук).

Центр дитячої та юнацької творчості  укомплектований педагогічними кадрами згідно мережі  на 2018-2019  н.р. Керівники гуртків мають достатній професійний рівень. На наступний рік планується розширити  мережу гуртків.

        Віковий  склад і досвід педагогічної роботи членів колективу  забезпечують  належний  рівень   працездатності.  Робота по підвищенню кваліфікації педагогів в закладі спрямована на збагачення й оновлення системи знань і умінь педагогів, розвиток їх професійної компетентності, стимулювання на вищі професійні досягнення, педагогічний успіх, а також на розвиток їх особистісних якостей. Як результат – педагоги закладу здатні до інноваційної діяльності, прагнуть до саморозвитку, самовдосконалення, підвищують свій фаховий рівень. Це  є  важливою  умовою  реалізації  державної  політики  в галузі  освіти  та   упровадження   інноваційних  педагогічних   ідей  у  розвиток  закладу,   а  також  дає  підстави  стверджувати,  що  достатній  життєвий  досвід  є  основою  осмисленого  ставлення  до  професійних  обов’язків. Для стимулювання творчого педагогічного росту педагогічних працівників використовується можливість атестації педагогічних кадрів. Атестація педагогічних працівників ЦДЮТ проводиться відповідно до вимог нормативних документів. Щорічно наказом по ЦДЮТ встановлюється склад атестаційної комісії, яка здійснює свої повноваження протягом навчального року. Документація та планування роботи атестаційної комісії ведеться на відповідному рівні ( книга протоколів засідань атестаційної комісії).  Вчителі, які атестуються проводять відкриті уроки та заходи, приймають участь у роботі творчих груп та педагогічних майстернях, готують творчі звіти. Атестаційна компанія відбувається демократично, відкрито, із залученням батьківського комітету, ради школи, представників громадськості.

           Проводиться аналітичний моніторинг розвитку і вдосконалення педагогічної майстерності вчителів. Всі керівники ЦДЮТ проходять чергову курсову підготовку на базі Одеського обласного інституту  удосконалення вчителів.

Керівники гуртків беруть участь в обласних семінарах з екологічного виховання, відповідальних працівників по роботі з обдарованою молоддю, в роботі обласних семінарах-практикумах,  з метою активізації творчої діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти працівників, підвищення їхньої персональної відповідальності за результати навчання і виховання дітей.

          Проаналізувавши стан методичної роботи за 2017-2018 н.р., педагогічним працівникам закладу у подальшому слід приділяти більше уваги:

- підвищення науковості методичної роботи на основі розумного поєднання і безперервної взаємодії педагогічної науки і практики;

- вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду колег;

- удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання дітей, забезпечення високої якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження нових педагогічних технологій;

- проведення навчально-методичної роботи на діагностичній основі;

- впроваджувати у навчально-виховний процес інноваційні форми та методи роботи, знайомити з ними колег під час проведення відкритих занять, майстер-класів;

- приділити належну увагу видавничій діяльності;

- підвищити свій професійний рівень щодо ІКТ-компетентності.

 

 

Завдання методичної роботи на 2018-2019 н.р.:

- надання інформаційно-методичної та практичної допомоги педагогам;

- підготовка і розповсюдження методичних матеріалів на допомогу  керівникам гуртків;

- розвиток професійної компетентності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення, забезпечення своєчасної курсової перепідготовки керівників гуртків;

- удосконалення діючих навчальних програм, впровадження навчальних програм нового покоління, підготовка методичних рекомендацій за напрямками роботи, посібників, довідників тощо;

- удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання дітей, забезпечення високої якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження нових педагогічних технологій;

-  аналіз методичного забезпечення  навчально-виховного процесу та підготовка пропозицій щодо поліпшення методичного, програмного та інформаційного забезпечення; 

- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем позашкільної освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки, перспективного педагогічного досвіду;

- виявлення, вивчення й оцінка результативності  педагогічного досвіду, узагальнення і поширення перспективних здобутків;

- поповнення  інформаційного  банку даних  про обдарованих дітей;

- продовження моніторингу та аналізу стану функціонування та розвитку гуртків художньо-естетичного напрямку позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів області;

- продовження  роботи  щодо програмно-методичного забезпечення гуртків Комінтернівського Центру дитячої та юнацької творчості ;

- продовження впровадження сучасних інноваційних технологій у навчально-виховний  процес позашкільних навчальних закладів та здійснення їх науково-методичного забезпечення.

В 2018-2019 н.р.  педагогічний колектив Центру дитячої та юнацької творчості Лиманської РДА продовжить опрацювання науково-методичної теми «Створення умов для розвитку й самореалізації особистості в умовах використання нових педагогічних технологій» і буде реалізовуватися

З метою всебічного розгляду даної теми необхідно зосередити свою увагу на таких питаннях, як забезпечення належної якості освітнього процесу, підвищення професіоналізму і компетентності педагогів, удосконалення роботи з обдарованими учнями, створення оптимальних умов для творчого розвитку гуртківців та формування у них життєвих компетенцій. Слід продовжити роботу щодо проведення моніторингових досліджень якості навчального процесу та результативності діяльності якості в цілому.